Hội nghị diễn ra trong 01 ngày. Buổi sáng, Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Minh Phương, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy triển khai Kết luận số 37-KL/TW, ngày 17-10-2018 về tình hình kinh tế xã hội, ngân sách năm 2018 và Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, ngân sách năm 2019; Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25-10-2018 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

         Buổi chiều, Hội nghị nghe đồng chí Nguyễn Trung Kiệt, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy triển khai Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22-10-2018 về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến 2045. Cuối buổi Hội nghị, đồng chí Phạm Lý Ba, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy triển khai Kế hoạch số 25-KH/ĐU, ngày 18-12-2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội Nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng và hướng dẫn đảng viên viết bài thu hoạch. Tham gia học tập, quán triệt có 242/253 đảng viên trong toàn đảng bộ, chiếm 95,65%.

Đồng chí Nguyễn Trung Kiệt - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy triển khai Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trưng ương

Quang Dũng