Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai thực hiện thời gian qua trên địa bàn xã Phú Mỹ, đã góp phần tích cực nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, tạo nên bộ mặt nông thôn ngày càng thêm khởi sắc.

      Phú Mỹ bắt đầu triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới vào năm 2011 với điểm xuất phát thấp chỉ đạt 03/19 tiêu chí bao gồm: Tiêu chí Thủy lợi, tiêu chí hình thức tổ chức sản xuất, tiêu chí về văn hóa. Ban Chỉ đạo đã xây dựng kế hoạch xác định các tiêu chí đạt hàng năm và tổng kết đánh giá các mặt tồn tại, hạn chế và phát huy các ưu thế đạt được.

      Cùng với sự chung sức của toàn Đảng bộ, toàn thể nhân dân trên địa bàn xã, năm 2016 là một dấu ấn rất quan trọng của nhân dân xã Phú Mỹ. Triển khai, xây dựng nông thôn mới một cách toàn diện và được Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Lễ công bố Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau công nhận xã Phú Mỹ đạt chuẩn nông thôn mới 2016

       Sau khi xã đạt chuẩn nông thôn mới, Đảng ủy tập chung chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, thường xuyên củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban quản lý tập chung tuyên truyền, chỉ đạo duy trì nâng cao chất lượng xã đạt chuẩn nông thôn mới. Hằng năm có sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm để tổ chức thực hiện.

       Phân chia nhiều nội dung nhỏ, những tiêu chí nào không cần vốn lớn, địa phương tự thực hiện được, chủ động thực hiện, không trông chờ sự hỗ trợ của Nhà nước: Ban Chỉ đạo xã đã chủ động liệt kê ra những nội dung nào người dân có thể tự thực hiện được; Ban Chỉ đạo, Ban quản lý xã và Ban phát triển ấp tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân đăng ký thực hiện với phương châm ”4 Xóa” xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại; xóa bỏ thủ tục lạc hậu; xóa bỏ vườn tạm không hiệu quả; xóa đói, giảm nghèo. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra việc thực hiện của người dân, đặc biệt là cán bộ, đảng viên, đoàn viên và hội viên phải gương mẫu thực hiện.  

      - Đẩy mạnh phong trào hiến đất làm lộ giao thông nông thôn: Xác định xây dựng nông thôn mới là một lộ trình lâu dài, cần nhiều công sức và tiền của. Đối với lộ giao thông nông thôn thực hiện theo phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm", các công trình xây dựng mới dân bỏ ngày công để thi công đối với công trình quy đổi ngày công bằng với vốn đối ứng nếu vượt hơn thì nhân dân bỏ thêm vật tư. Vận động các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân trong và ngoài xã đóng góp xây dựng đối với những tuyến không có chủ đất, những hộ có mặt tiền dài và những hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Xây dựng được trên 50 km lộ giao thông nông thôn, 15 cây cầu giao thông nông thôn.

       - Nhiệm vụ của hộ gia đình cần thực hiện: Ban Chỉ đạo xác định rõ nội dung của gia đình cần thực hiện và đã xây dựng 14 chỉ tiêu gia đình cần thực hiện trong xây dựng nông thôn mới như: Làm hàng rào, cổng rào (cây xanh hoặc bê tông); cột cờ, đế cột cờ, treo ảnh Bác; xây dựng nhà tiêu, chuồng trại, hố rác hợp vệ sinh; sửa chữa lộ, kè chống sạt lở công trình giao thông; chỉnh trang nhà cửa, trồng hoa, cây cảnh mép lộ và lối vào nhà... Đây là các công việc gắn trực tiếp đối với mỗi gia đình mà gia đình phải thực hiện thường xuyên tạo cảnh quan môi trường, xây dựng khuôn viên Xanh - Sạch - Đẹp cho mỗi gia đình. Đối với mỗi đảng viên trong Đảng bộ phải thực hiện đi đầu phải đạt 100%, Đảng ủy thường xuyên xây dựng kế hoạch kiểm tra, nhắc nhở gia đình đảng viên không thực hiện đạt 14 chỉ tiêu của hộ gia đình. Các hộ dân trên địa bàn xã thực hiện đạt 14 chỉ tiêu của gia đình khá cao và không có hộ nào không triển khai thực hiện.

Mô hình trồng hàng rào cây xanh

        Tuy nhiên, đến nay căn cứ vào các văn bản Trung ương, tỉnh quy định về tiêu chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, đối chiếu với thực tế xã Phú Mỹ đạt 06/13 tiêu chí, còn 07 tiêu chí phải tiếp tục phấn đấu thực hiện đạt trong thời gian tới và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt để xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

       Bên cạnh những kết quả đạt được trong quá trình duy trì nâng cao chất lượng xã nông thôn mới còn gặp một số khó khăn sau:

      - Ý thức của một số ít hộ dân trong công tác xây dựng nông thôn mới chưa cao, còn trông chờ, ỷ lại sự hỗ trợ giúp đỡ của chính quyền địa phương.

     - Vai trò chỉ đạo của một số cấp ủy thiếu trọng tâm, trọng điểm, chưa có điểm nhất trong công tác xây dựng các mô hình xây dựng nông thôn mới.

     - Điều kiện phát triển kinh tế hộ gia đình còn gặp nhiều khó khăn, nhất là giá cả thị trường sụt giảm, ảnh hưởng đến việc phát triển kinh tế.

      Để nâng cao chất lượng xã nông thôn mới, tôi xin phép được đề ra một số giải pháp cơ bản để tổ chức thực hiện như sau:

      Một là: Tập trung ưu tiên nguồn lực và tranh thủ vốn đầu tư trung hạn xây dựng kết cấu hạ tầng như xây dựng bê tông hóa các tuyến giao thông nông thôn; nâng cấp, mở rộng các tuyến đã bê tông hóa những năm trước đây.

     - Về hạ tầng các khu dân cư nông thôn: Triển khai xây dựng các khu dân cư theo đúng quy hoạch được duyệt và quản lý thực hiện theo quy hoạch. Tập trung vận động các mạnh thường quân và sự đầu tư của trên để hỗ trợ nâng cấp nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng chính sách.

      Hai là: Tập trung chỉ đạo các sản xuất mô hình đa cây, đa con (gắn với Nghị quyết 03-NQ/HU và Nghị quyết số 03-NQ/ĐU), duy trì và phát triển mô hình nuôi tôm quảng canh cải tiến hai giai đoạn; đánh giá, rà soát, chỉ đạo việc phát triển các mô hình sản xuất có hiệu quả để nhân rộng.

       Ba là: Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện gắn chất lượng mũi nhọn, chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, lịch sử, truyền thống văn hóa dân tộc của quê hương trong trường học. Tích cực huy động nguồn lực đầu tư xây dựng các trường đạt chuẩn mức 2.

      Thực hiện tốt các Chương trình mục tiêu quốc gia về y tế. Củng cố, kiện toàn mạng lưới y tế ở cơ sở gắn với nâng cao hiệu quả công tác y tế dự phòng và các chỉ tiêu, nhiệm vụ về dân số, gia đình và trẻ em. Nâng cao kiến thức của người dân về bảo vệ sức khỏe, vệ sinh an toàn thực phẩm, xây dựng các công trình hợp vệ sinh. Vận động người dân tham gia các loại hình bảo hiểm y tế có trên 95% dân số tham gia bảo hiểm y tế.

      Tổ chức tốt phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao trên địa bàn. Có giải pháp phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao từ xã đến ấp. Nâng cao chất lượng xây dựng gia đình văn hóa.

      Nâng cao vai trò và trách nhiệm của các cấp ủy, các ngành về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững. Có giải pháp hỗ trợ phát triển kinh tế đối với hộ nghèo, cận nghèo, không để tái nghèo.

     Tập trung công tác truyền thông, tuyên tuyền nâng cao nhận thức trong cộng đồng về công tác bảo vệ môi trường ở nông thôn; phát động phong trào xây dựng tuyến đường, cơ quan, trường học xanh-sạch-đẹp. Vận động nhân dân đầu tư xây dựng và nâng cấp các công trình hợp vệ sinh, chỉnh trang nhà, vườn, bố trí chuồng trại chăn nuôi hợp lý và thực hiện tốt nếp sống văn hóa, văn minh. Tập trung chỉ đạo xây dựng các tuyến dân cư kiểu mẫu..

       Bốn là: Tăng cường công tác tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung, cách làm trong xây dựng nông thôn mới. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mơi. Đa dạng hóa về hình thức, nội dung tuyên truyền; nội dung tuyên truyền phải gắn với hình ảnh, kết quả đạt được, những kinh nghiệm tốt, cách làm hay ở các địa phương để nhân ra diện rộng. Coi công tác vận động, tuyên truyền xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, Mặt trận và các hội, đoàn thể từ xã đến ấp. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những gương điển hình trong phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới.

ĐẢNG ỦY XÃ PHÚ MỸ