Hội nghị được nghe đồng chí đồng chí Thượng tá Trần Quốc Tuấn quán triệt, triển khai Nghị định 02/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 16/02/2019, thay thế cho Nghị định 117 của Chính phủ ngày 14/11/2008 về phòng thủ dân sự. Nghị định 02/2019/NĐ-CP gồm 5 chương, 43 điều, xác định rõ phòng thủ dân sự là bộ phận của phòng thủ đất nước, bao gồm các biện pháp phòng, chống chiến tranh; phòng, chống, khắc phục hậu quả thảm họa, sự cố, thiên tai, dịch bệnh, bảo vệ nhân dân, cơ quan, tổ chức và nền kinh tế quốc dân.

       Để thực hiện Nghị định này, hội nghị đã quán triệt Kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện về xây dựng văn kiện thực hiện Nghị định 02/2019/NĐ-CP.

Quang cảnh buổi hội nghị

        Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Quốc Tuấn yêu cầu lãnh đạo các các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức quán triệt, triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị định 02/2019/NĐ-CP kịp thời, hiệu quả. Để hoạt động phòng thủ dân sự một cách chủ động trong mọi tình huống, yêu cầu các ban, ngành căn cứ kế hoạch của trên và hướng dẫn của cơ quan thường trực để xây dựng kế hoạch của ngành và địa phương mình, đảm bảo đúng tiến độ, thời gian; tăng cường công tác tuyên truyền về hoạt động phòng thủ dân sự để các cấp, các ngành và nhân dân nhận thức đầy đủ, đúng bản chất của hoạt động này.

                                                                                       Nguyễn Văn Tý