Thời gian qua, Đảng bộ huyện Phú Tân luôn xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Từ đó, tập trung xây dựng Đảng bộ “trong sạch, vững mạnh” trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức; từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; xây dựng tổ chức bộ máy của huyện tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ....

         Tại Hội nghị, có 7 ý kiến phát biểu, những ý kiến phát biểu chủ yếu phân tích, làm rõ thêm những ưu điểm, hạn chế trong công tác Xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng tại địa phương.

         Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Phụng, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy biểu dương những nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ huyện trong công tác Xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng. Đồng chí đánh giá cao dự thảo báo cáo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện vừa trình trước Hội nghị, đồng thời chỉ ra những nội dung còn thiếu sót trong dự thảo báo cáo cần được bổ sung.

Đồng chí Nguyễn Minh Phụng, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

         Thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy, đồng chí Dương hoài Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy tiếp thu ý kiến của các đồng chí đại biểu Hội nghị và sẽ chỉ đạo điều chỉnh, bổ sung hoàn chỉnh dự thảo báo cáo và ban hành chính thức.

           Kết luận Hội nghị, đồng chí Dương Hoài Nam, lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo thực hiện, trong đó: Xác định công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và lâu dài, xem phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt; Gắn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Nâng cao vai trò, trách nhiệm và tính tiên phong, gương mẫu của cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, trước hết là của người đứng đầu; Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ; Chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ đại hội Đảng các cấp; Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và chất lượng sinh hoạt chi bộ; Củng cố, kiện toàn mô hình tổ chức cơ sở đảng gắn với việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp hành trung ương Đảng; Các đảng bộ, chi bộ đã phát huy được vai trò hạt nhân lãnh đạo cơ sở, chỉ đạo đảng viên, nhân dân triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ của địa phương, đặc biệt là phong trào xây dựng Nông thôn mới;….

Cẩm Hường