Sáu tháng đầu năm 2019, Ban Dân vận Huyện ủy đã làm tốt vai trò tham mưu cho Huyện ủy trong việc triển khai, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận; Dân vận, Mặt trận Tổ Quốc và các đoàn thể quan tâm đổi mới phương thức hoạt động, thường xuyên củng cố bộ máy tổ chức; các phong trào thi đua thực hiện mô hình "Dân vận khéo", xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững ngày càng hiệu quả; công tác vận động quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo, xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở được thực hiện khá tốt; công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giám sát và phản biện xã hội đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo nên bầu không khí cởi mở, dân chủ, được nhân dân đồng tình hưởng ứng.

        Tuy nhiên, công tác nắm bắt và dự báo tình hình, dư luận nhân dân còn hạn chế, tham gia giải quyết những vấn đề phát sinh có việc chưa kịp thời, hiệu quả chưa cao, nhất là lĩnh vực tôn giáo; việc xây dựng Quy ước, Hương ước ở một số nơi còn mang tính hình thức; việc công khai, minh bạch trong thu, chi các nguồn vận động còn thiếu thường xuyên; công tác dân vận chính quyền từng lúc chưa được quan tâm đúng mức; một số phong trào thi đua chưa được phát động sâu rộng, hiệu quả chưa cao;...

         Tại Hội nghị các đại biểu thảo luận tập trung phân tích, làm rõ các dự thảo báo cáo, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác dân vận và Quy chế dân chủ cơ sở trong thời gian tới.

        Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy yêu cầu Ban Dân vận Huyện ủy tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm: tiếp tục phối hợp với chính quyền, các phòng, ban, ngành, đoàn thể thực hiện đổi mới lề lối, tác phong làm việc; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý; tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy truyền thống tương thân, tương ái, chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn; phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong cán bộ, đảng viên; lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, bám cơ sở, bám nhân dân, tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, tồn tại trong dân; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo" và các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững; thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, dân vận chính quyền...

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại hội nghị

Cẩm Hường