Thị trấn Cái Đôi Vàm là trung tâm kinh tế chính trị, văn hóa, xã hội của huyện, có diện tích tự nhiên là 2.363,2 ha. Dân số là 3.554 hộ với 13.870 khẩu. Địa giới hành chính chia thành 7 khóm và 4 ấp. Trên địa bàn có trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị của tỉnh, huyện, đồng thời có 810 doanh nghiệp, cơ sở, hộ sản xuất tiểu thủ công nghiệp, kinh doanh dịch vụ, thương mại. Nhận thức đúng vị trí, tiềm năng, thế mạnh trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền thị trấn đã đề ra nhiều giải pháp trong phát triển kinh tế, xã hội với trọng tâm là hướng đến xây dựng văn minh đô thị. Thị trấn đã tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tuyên truyền, vận động nhân dân đẩy mạnh phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, nhất là lĩnh vực chế biến thủy hải sản, các ngành nghề kinh doanh, dịch vụ và thương mại, chú trọng nuôi trồng thủy sản theo hướng tôm, cua kết hợp; khai thác tiềm năng nghề đánh bắt hải sản; thông qua đó nâng cao thu nhập và đời sống nhân dân. Kết quả đến nay, trên địa bàn thị trấn có 122 cơ sở sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp và 688 cơ sở kinh doanh dịch vụ. Tỷ trọng ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, thương mại trong cơ cấu kinh tế đã tăng lên 61,91%. Bình quân thu nhập đầu người đã tăng từ 26,5 triệu đồng năm 2015 lên 45,5 triệu đồng năm 2020. Song song với phát triển kinh tế, được sự quan tâm của huyện, thị trấn đã tập trung khai thác các nguồn lực, các nguồn hỗ trợ ngân sách cấp trên để đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng theo hướng ngày càng hiện đại; các tuyến đường trên địa bàn thị trấn đã được bê tông hóa; hệ thống chiếu sáng, các công trình, thiết chế văn hóa cơ sở như nhà văn hóa các ấp, khóm, sân chơi, bãi tập thể dục, thể thao được đầu tư, từng bước đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tinh thần của nhân dân, tạo ra diện mạo mới cho bộ mặt đô thị trung tâm của huyện.

Thị trấn Cái Đôi Vàm nhìn ra hướng biển Tây (Nguồn Báo Cà Mau Online)

      Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền thị trấn đặc biệt quan tâm chỉ đạo thực hiện những chuẩn mực văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đạt được nhiều kết quả tích cực. Chỉ đạo các ấp, khóm xây dựng quy ước văn hóa, chú trọng thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ, hội, kỷ niệm các ngày truyền thống. Tăng cường tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh và các hình thức trực quan sinh động, nhất là vào các dịp lễ tết, các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh, huyện, tạo điểm nhấn là trung tâm kinh tế chính trị, văn hóa xã hội của huyện.

      Song song đó, cấp ủy, chính quyền thị trấn chỉ đạo thực hiện tốt công tác vệ sinh, môi trường, giữ gìn cảnh quan Xanh - Sạch - Đẹp. Đầu tư xây dựng hệ thống cống, rãnh thoát nước thải ở các khu dân cư. Chỉ đạo tốt việc thực hiện thu gom rác thải sinh hoạt; tổ chức các hoạt động ra quân vệ sinh các tuyến đường ở các ấp, khóm.

      Tập trung chỉ đạo giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nâng cao cảnh giác, tự bảo vệ của nhân dân. Chỉ đạo lực lượng công an tăng cường công tác tuần tra, các đợt cao điểm trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; tăng cường nắm bắt tình hình, các mâu thuẫn trong nhân dân để kịp thời chỉ đạo hòa giải và giải quyết, không để phát sinh điểm nóng, phức tạp. Từ đó, đã góp phần giữ bình yên cuộc sống của nhân dân.

       Đặc biệt, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền thị trấn đã triển khai thực hiện tốt Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND, ngày 06-06-2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau và Nghị quyết số 04- NQ/HU ngày 01-04-2016 của Huyện ủy Phú Tân. Đến nay, thị trấn đã thực hiện đạt 61/65 nội dung về xây dựng văn minh đô thị. Tổng số hộ đảng viên, đoàn viên, hội viên đã đăng ký thực hiện 4 nội dung 18 tiêu chí xây dựng thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị là 3.418/3.554 hộ, chiếm tỷ lệ 96,17% so với số hộ trên địa bàn thị trấn; có 10/11 ấp, khóm được công nhận ấp, khóm văn hóa, đạt 90,9%; có 3.268/3.554 gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa, chiếm tỷ lệ 91,9%; có 2.827 gia đình đạt chuẩn văn hóa 3 năm, chiếm 86,5%; tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn thị trấn giảm nhanh, hiện còn 1,99%.

Hình ảnh chợ Cái Đôi Vàm

       Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc xây dựng thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị còn đứng trước những khó khăn, thách thức đó là: Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền từng lúc chưa quyết liệt; công tác tuyên truyền, vận động thực hiện các nội dung tiêu chí từng lúc còn buông lơi; một ít cán bộ, đảng viên chưa gương mẫu trong việc thực hiện các tiêu chí xây dựng văn minh đô thị; một ít ấp, khóm chưa đánh giá đúng thực trạng những việc làm được, chưa được, ít chú trọng đến chất lượng và hiệu quả. Trong tổ chức thực hiện từng lúc chưa kịp thời kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở; việc sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm đôi khi còn chậm; nhu cầu đầu tư lớn song nguồn lực còn hạn chế, nhất là việc khai thác các nguồn thu trên địa bàn chưa bền vững; một bộ phận nhân dân chưa hình thành ý thức nếp sống văn minh đô thị, chưa gìn giữ vệ sinh môi trường; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo song còn tiềm ẩn nhân tố phức tạp…

        Từ thực trạng xây dựng và phát triển văn minh đô thị trên địa bàn trong thời gian qua. Tôi đề xuất một số giải pháp xây dựng văn minh đô thị trong thời gian tới như sau:

      Thứ nhất: Nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền cũng như công tác tập hợp đoàn kết triển khai thực hiện của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Tiếp tục lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Huyện ủy về xây dựng văn minh đô thị; tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, mặt trận, đoàn thể, huy động sự tham gia tích cực của người dân trong việc xây dựng thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị.

       Thứ hai: Cần phải xác định xây dựng văn minh đô thị là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo. Trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch, chương trình hành động với các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Thường xuyên rà soát, bổ sung các nhiệm vụ về xây dựng văn minh đô thị và các giải pháp để tổ chức thực hiện.

      Thứ ba: Tăng cường khai thác các nguồn lực cho việc xây dựng văn minh đô thị, trong đó tranh thủ các nguồn hỗ trợ từ các chương trình dự án của cấp trên và khai thác các nguồn lực của địa phương, nguồn lực của nhân dân đóng góp để tiếp tục đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị như điện, điện chiếu sáng, đường giao thông, các thiết chế văn hóa, vui chơi giải trí, hạ tầng thoát nước, môi trường….Khai thác và phát huy có hiệu quả hệ thống hạ tầng kỹ thuật cho phát triển kinh tế - xã hội.

       Thứ tư: Đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó tiếp tục tập trung phát triển mạnh các cơ sở chế biến thủy hải sản và các ngành nghề kinh doanh dịch vụ thương mại, từ đó đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao thu nhập, đời sống nhân dân. Tiếp tục chỉ đạo tốt công tác giảm nghèo theo hướng bền vững, chăm lo thực hiện tốt các chính sách xã hội và an sinh xã hội. Đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án về phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

       Thứ năm: Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cộng đồng đối với việc xây dựng, giữ gìn, phát huy đời sống văn hóa, nếp sống văn minh, giữ gìn vệ sinh môi trường, không lấn chiếm hành lang, vỉa hè, bảo vệ cây xanh; đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng và hình thành nếp sống văn minh đô thị trong các tầng lớp nhân dân.

Nghề làm khô cá khoai tại Cái Đôi Vàm

       Thứ sáu: Phát huy dân chủ ở cơ sở, vai trò của nhân dân trong xây dựng hệ thống chính trị, trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nhân rộng các mô hình về đảm bảo an ninh trật tự nhằm giữ vững môi trường cho phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

ĐẢNG ỦY THỊ TRẤN CÁI ĐÔI VÀM