Trong nhiệm kỳ qua, công tác dân vận trên địa bàn huyện Phú Tân đã đạt được nhiều kết quả quan trọng; nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và đội ngũ cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận được nâng lên. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện cùng các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội đã quy tụ, tập hợp nhân dân thành khối đại đoàn kết các dân tộc vững chắc, tạo được sự đồng thuận, thống nhất để cùng với Đảng bộ huyện thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội theo Nghị quyết đề ra. Tổ chức, bộ máy làm công tác dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thường xuyên được kiện toàn, củng cố, toàn huyện có hơn 300 chi, tổ hội với 42.309 đoàn viên, hội viên tăng 9.711 đoàn viên, hội viên so với đầu nhiệm kỳ; nội dung và phương thức hoạt động của Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội từng bước được đổi mới. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” do Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong huyện phát động thực hiện đã đem lại nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, tiêu biểu như: Phong trào “Thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, giảm nghèo, làm giàu chính đáng” của Hội Nông dân; Hội Phụ nữ với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”; Liên đoàn Lao động với phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; Đoàn thanh niên Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”; Cựu Chiến binh phát huy hiệu quả phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”. Đặc biệt với phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” kết hợp với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống nông thôn mới, đô thị văn minh”, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã thực hiện tốt công tác vận động nhân dân phát huy vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới.

Hộ  ông  Lương Văn Bớt, 50 tuổi, ấp Tân Phú Thành, xã Tân Hưng Tây là một trong những người thực hiện thành công mô hình sản xuất đa canh trên vùng đất mặn.

       Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; công tác dân vận của chính quyền và thực hiện quy chế dân chủ ở một số cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn còn hạn chế; một số nơi quyền làm chủ của người dân chưa được phát huy đúng mức. Một số cán bộ, đảng viên chưa làm tốt công tác dân vận; tinh thần trách nhiệm trước công việc và nhân dân chưa cao. Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các hội, đoàn thể chuyển biến còn chậm. Xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến chưa mạnh, thiếu tính bền vững. Công tác vận động, tập hợp quần chúng, sinh hoạt đoàn, hội viên còn gặp khó khăn. Chất lượng tham mưu của hệ thống dân vận trong một số việc còn hạn chế. Sự phối hợp giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị về công tác dân vận chưa thường xuyên; một số nơi chưa phát huy được vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” có phát triển nhưng chưa kịp thời nhân rộng mô hình, điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu.

       Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác vận động quần chúng gắn với thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, tạo động lực mạnh mẽ để nhân dân hăng hái thi đua góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Ban Dân vận Huyện ủy đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp cụ thể như sau:

       Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của toàn xã hội, trước hết là của các cấp ủy đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội về phát huy vai trò to lớn của nhân dân. Mở rộng các hình thức đối thoại, lắng nghe ý kiến, thể hiện rõ trách nhiệm, phát huy quyền làm chủ trực tiếp của nhân dân trong tham gia ý kiến về phát triển kinh tế - xã hội, trong việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; sớm đưa Nghị quyết đi vào thực tiễn của đời sống nhân dân.

Mô hình “5 không, 3 sạch” ấp Cái Bát, xã Tân Hưng Tây

       Thứ hai, tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng về công tác dân vận. Tăng cường công tác bồi dưỡng chuyên môn gắn với nghiệp vụ công tác dân vận, cần chú trọng xây dựng lực lượng cốt cán trong phong trào quần chúng, quan tâm, có chính sách hỗ trợ phù hợp để cán bộ dân vận yên tâm công tác. Bên cạnh đó, cần phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, các chức sắc tôn giáo, những người có uy tín trong công tác vận động nhân dân. Đổi mới và nâng cao hiệu quả việc triển khai thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị theo hướng thiết thực, cụ thể, rõ việc, xác định rõ chức trách, nhiệm vụ của các tổ chức, cá nhân trong thực hiện công tác dân vận. Các cấp ủy đảng thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những bức xúc, nguyện vọng chính đáng của người dân.

       Thứ ba, tích cực đổi mới nội dung, hình thức công tác dân vận phù hợp với từng địa bàn, hướng mạnh về cơ sở, phát huy sức mạnh tổng hợp các tổ chức, các lực lượng để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận. Khối chính quyền xây dựng Quy chế công tác dân vận phải xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện công tác dân vận đối với cán bộ, công chức và người dân. Tăng cường tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân; tập trung giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, không để phát sinh "điểm nóng”. Thực hiện nghiêm Quy chế dân chủ trong các loại hình cơ sở; công khai, minh bạch và lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân đối với các chính sách, chương trình dự án phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. 

       Thứ tư, phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác dân vận. Quan tâm đổi mới phương thức lãnh đạo, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội phát huy tính tự chủ, ý thức trách nhiệm, gần dân, sát dân hơn, kịp thời nắm bắt dư luận xã hội, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, đề xuất với các cấp ủy đảng, chính quyền để có biện pháp giải quyết kịp thời, đúng pháp luật. Thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận và nhất quán cao trong toàn xã hội.

        Thứ năm, đẩy mạnh Phong trào thi đua "Dân vận khéo", xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình "Dân vận khéo", gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức phong trào thi đua theo hướng rõ người, rõ việc, giảm sự chồng chéo, tạo không khí thi đua tích cực, sôi nổi giữa các tập thể, cá nhân, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững và bảo đảm quốc phòng, an ninh. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có cách làm hay, sáng tạo, thực hiện có hiệu quả, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn huyện.

       Để phát huy vai trò của Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể, thật sự là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân; nhất là việc tổ chức triển khai và vận động nhân dân hăng hái thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025 rất cần sự quan tâm, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Tôi tin tưởng rằng trong thời gian tới công tác dân vận của huyện nhà sẽ có những bước chuyển biến mới, thiết thực, hiệu quả hơn. Sẽ là điều kiện quan trọng góp phần xây dựng Đảng bộ huyện ngày càng trong sạch, vững mạnh, phấn đấu đến năm 2025 huyện Phú Tân sẽ trở thành huyện Nông thôn mới.

BAN DÂN VẬN HUYỆN ỦY