Cùng với đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, những năm qua, huyện Phú Tân luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng; trong đó, xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, tạo cơ sở vững chắc để giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn là một trọng điểm. Với tinh thần chủ động, ý thức trách nhiệm cao, huyện luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc Luật Dân quân tự vệ bằng nhiều biện pháp phù hợp với đặc thù địa phương, đạt kết quả khá toàn diện. Công tác quản lý nhà nước về dân quân tự vệ ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. Lực lượng Dân quân tự vệ được củng cố, đảm bảo về số lượng, chất lượng cao, phát huy tốt vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; phòng, chống giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, góp phần xây dựng tiềm lực, thế trận khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc.

     Các đơn vị tham gia huấn luyện

           Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương phát huy vai trò của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và toàn dân tạo sức mạnh tổng hợp trong xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ. Trên cơ sở Chỉ thị số 16-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương (khóa IX); Hướng dẫn số 01-HD/ĐUQSTW của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương); Nghị quyết số 281-NQ/ĐU của Đảng ủy Quân khu 9; Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 26-5-2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã tham mưu cho Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị đặc biệt là và Nghị quyết số 08-NQ/HU ngày 16-6-2010 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng Dân quân tự vệ và lực lượng Dự bị động viên trong tình hình mới”. Đồng thời, tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và chỉ đạo các cấp, các ngành quán triệt, phổ biến đến mọi đối tượng nhằm xác định rõ trách nhiệm trong xây dựng, tổ chức hoạt động của lực lượng Dân quân tự vệ. Nhờ đó, đã làm chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân đối với việc xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ.

         Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ, Ban Chỉ huy Quân sự huyện chú trọng thực hiện tốt việc đăng ký, quản lý, xây dựng nguồn, bảo đảm số lượng, tổ chức, biên chế hợp lý. Theo đó, chỉ đạo cơ quan quân sự cấp xã tập trung xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ nòng cốt, nhất là dân quân cơ động, thường trực, binh chủng, lực lượng tự vệ trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và lực lượng Dân quân tự vệ biển. Hằng năm, Ban Chỉ huy Quân sự huyện phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương củng cố, kiện toàn tổ chức lực lượng Dân quân tự vệ, rà soát công dân trong độ tuổi để xây dựng kế hoạch đăng ký, tuyển chọn nguồn đúng quy trình, bảo đảm có phẩm chất chính trị tốt, đủ điều kiện về sức khỏe, trình độ văn hóa và chuyên môn quân sự. Trong quá trình đăng ký, tuyển chọn, các cấp tiến hành làm kỹ từng bước, làm đến đâu chắc đến đó và tổ chức kết nạp, cấp giấy chứng nhận hoàn thành nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ một cách chặt chẽ, nghiêm túc. Thường xuyên rà soát, kiện toàn, miễn nhiệm, bổ nhiệm cán bộ quản lý, chỉ huy đơn vị Dân quân tự vệ của Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã, cơ quan và các doanh nghiệp theo đúng quy định. Đến nay, toàn huyện đã xây dựng 12 cơ sở Dân quân tự vệ; 100% cơ sở xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) thành lập chi bộ quân sự có cấp ủy; đảng viên trong Dân quân tự vệ đạt 30,18%. Đội ngũ cán bộ cấp xã được củng cố, kiện toàn; mỗi đơn vị biên chế 06 cán bộ (gồm: Chỉ huy trưởng, Chính trị viên, 02 Chỉ huy phó, 01 Chính trị viên phó và 01 cán bộ thường trực); 100% cán bộ quân sự xã qua đào tạo trung cấp quân sự trở lên. Đồng thời, tổ chức thực hiện tốt Đề án của tỉnh về việc đưa lực lượng Dân quân tự vệ luân phiên trực tại cơ quan quân sự, cấp huyện có một tiểu đội và cấp xã một tổ sẵn sàng làm nhiệm vụ.

        Hằng năm, lực lượng Dân quân tự vệ được tổ chức huấn luyện với nội dung toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, sát với yêu cầu, tổ chức biên chế, trang bị, nhiệm vụ của từng lực lượng, thực tế địa bàn, phù hợp với khả năng ngân sách của địa phương. Trước khi bước vào huấn luyện, cơ quan quân sự huyện tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ quản lý, chỉ huy đơn vị Dân quân tự vệ theo phân cấp. Trong huấn luyện, luôn bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, chất lượng”, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện chiến đấu với giáo dục chính trị, pháp luật, truyền thống. Chú trọng huấn luyện cho cán bộ, chiến sĩ nắm vững kỹ thuật, chiến thuật, cách đánh của dân quân tự vệ, thành thạo các phương án chiến đấu tại chỗ và nâng cao khả năng phối hợp với lực lượng Công an trong tuần tra, kiểm soát, xử trí các tình huống trên địa bàn. Ngoài ra, lực lượng Dân quân tự vệ còn được huấn luyện về phòng, chống thiên tai, bồi dưỡng về công tác vận động quần chúng. Tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ, cứu hộ cứu nạn. Đối với lực lượng dân quân biển, công tác huấn luyện tập trung nâng cao nhận thức về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; tình hình an ninh tuyến biển; các văn bản pháp luật về biển; bắn đạn thật, phòng, chống cháy, chống chìm, lai kéo tàu thuyền, sử dụng các phương tiện thông tin liên lạc trên biển. Sau huấn luyện tổ chức bắn đạn thật cho 100% đối tượng, nên chất lượng huấn luyện được nâng lên rõ rệt; kết quả huấn luyện dân quân tự vệ hằng năm 100% đạt yêu cầu, có trên 75% khá, giỏi. Từ năm 2015 đến nay, toàn huyện có 7 xã diễn tập chiến đấu phòng thủ đạt kết quả tốt.

         Cùng với đó, huyện quan tâm bảo đảm tốt chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ theo quy định của Luật Dân quân tự vệ, Đề án tổ chức, huấn luyện, hoạt động, chế độ, chính sách đối với lực lượng này.

         Bằng các biện pháp tích cực, đồng bộ, công tác tổ chức xây dựng và hoạt động của Dân quân tự vệ huyện Phú Tân đã thu được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào củng cố, tăng cường tiềm lực, thế trận quốc phòng - an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân trên địa bàn vững mạnh.

Nguyễn Văn Tý - Ban CHQS huyện