Xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm của Hội Nông dân trong nhiệm vụ phát triển  sản xuất. Hội đã chủ động xây dựng kế hoạch, tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền thành lập Quỹ hỗ trợ nông dân cấp huyện theo tinh thần Kết luận số 61 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 673 của Thủ tướng Chính phủ. Tạo nguồn vốn hỗ trợ cho hội viên, nông dân sản xuất. Phát động phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi và làm giàu chính đáng giảm nghèo bền vững. Trong đó, chú trọng công tác xây dựng các mô hình, dự án sản xuất có hiệu quả để nhân rộng, giúp cho hội viên nông dân nâng cao thu nhập, tạo công ăn việc làm thúc đẩy phát triển kinh tế hộ gia đình ở nông thôn.

Mô hình nuôi bò của hội viên nông dân Huỳnh Văn Hương, ấp Cái Đôi Nhỏ, xã Nguyễn Việt Khái, năm 2009 nuôi 3 con bò, đàn bò của gia đình ông tăng trưởng và phát triển tốt, mỗi năm đều sinh ra những lứa bò con khỏe mạnh. Trong chuồng lúc nào cũng có trên 10 con bò sinh sản, bình quân mỗi năm ông Hương bán từ 3-4 cặp bê giống, mỗi cặp bán khoảng 30 triệu đồng.

        Qua 05 năm phát động thực hiện Kết luận số 61 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 673 của Thủ tướng. Hội Nông dân huyện đã tham mưu cho Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy và phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, các xã, thị trấn vận động các nguồn lực đóng góp xây dựng nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân, tính đến nay được gần 2 tỷ đồng, giải ngân trên 31 dự án cho 340 hộ. Tranh thủ từ nguồn vốn của tỉnh, trung ương giải ngân 10 dự án cho 200 hộ số tiền trên 3 tỷ đồng. Với các mô hình, dự án như: Nuôi Cua thương phẩm, nuôi sò huyết trong vuông tôm, nuôi cá bống mú, nuôi lươn không bùn, ươm cua giống, sản xuất nước mắm và nhiều mô hình khác… Ngoài ra, còn thành lập Quỹ hùn vốn xoay vòng giúp nhau trong sản xuất với số tiền trên 6 tỷ đồng, giúp cho hơn 1.000 hộ hội viên khó khăn về vốn để sản xuất. Bình quân mỗi hộ trong các dự án thu nhập lợi nhuận từ 50-150 triệu/năm. Hội Nông dân phối hợp với các phòng, ban, ngành của huyện như: Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Tài nguyên - Môi trường, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Chính sách - Xã hội. Chuyển giao khoa học - kỹ thuật cho hội viên, nông dân. Hỗ trợ vốn vay và các dịch vụ vật tư nông nghiệp, con giống trong sản xuất.

Mô hình nuôi cá bống tượng hộ ông Nguyễn Văn Phen, ấp Tân Nghĩa, xã Rạch Chèo, mỗi năm thu hoạch 2 ao nuôi, diện tích 200 mét vuông, lợi nhuận trên 100 triệu đồng.

       Qua các phong trào hoạt động của Hội, hội viên, nông dân đăng ký hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi và được tôn vinh Hộ Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tiêu biểu hàng năm. Trong 05 năm qua đã có 40 ngàn lượt Hộ Nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; Phối hợp các ngành chức năng tổ chức 252 lớp dạy nghề, 230 buổi tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, vệ sinh môi trường cho 10 ngàn lượt người tham dự học tập; tổ chức hội thảo được 45 cuộc có 2.000 lượt người tham dự.

Mô hình nuôi trăn hộ ông Nguyễn Văn Nhanh, ấp Chà Là, xã Phú Thuận, nuôi trăn khoảng 4 năm, mỗi năm lợi nhuận trên 30 triệu đồng.

       Đi đôi với phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, Hội quan tâm chỉ đạo các chi hội nhận giúp đỡ các hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn thoát nghèo vươn lên trong cuộc sống.

       Để tiếp tục đổi mới và hoàn thiện hiệu quả hoạt động của Quỹ hỗ trợ nông dân. Hội Nông dân huyện đề ra một số nhiệm vụ giải pháp như sau:

       Một là, Quỹ hỗ trợ nông dân cần tiếp tục mở rộng quy mô, vận động đa dạng về hình thức hỗ trợ, phối hợp với các ngành, tổ chức tín dụng để tập trung vào hỗ trợ cho các mô hình, dự án sản xuất, kinh doanh trong nông nghiệp theo hướng Tổ Hợp tác và Chi Hội nông dân nghề nghiệp. Tích cực đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, củng cố tổ chức hội có năng lực để quản l‎ý về hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân và các phong trào nông dân theo Kết luận số 61 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

       Hai là, hàng năm, Hội Nông dân huyện tham mưu cho Ban vận động xây dựng kế hoạch để tổ chức thực hiện vận động hàng năm đạt chỉ tiêu trên giao. Nhằm góp phần hỗ trợ nguồn vốn cho mô hình, dự án sản xuất để phát triển kinh tế hộ gia đình, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho hội viên, nông dân. Cán bộ hội phải sâu sát với nông dân và phát huy có hiệu quả vai trò chủ thể trên lĩnh vực sản xuất, trọng tâm là tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

       Ba là, Hội Nông dân các cấp tập trung phối hợp với các ngành chức năng, nâng cao hiệu quả hướng dẫn tập huấn ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh, quan tâm đến bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và phòng, chống biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh phong trào đoàn kết, tương trợ giúp nhau trong sản xuất, động viên mỗi hộ sản xuất, kinh doanh giỏi nhận hỗ trợ giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn, hàng năm. Phát động phong trào mỗi chi hội xây dựng được một mô hình sản xuất, kinh doanh có hiệu quả để nhân rộng gắn phong trào “đoàn kết sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ tổ quốc” phong trào “cả nước chung tay xây dựng Nông thôn mới” phong trào “cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”. Để góp phần thực hiện thắng lợi phát triển kinh tế-xã hội của huyện, giữ gìn an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

        Bốn là, Hội Nông dân huyện và cơ sở tập trung thực hiện tốt công tác tham mưu cho Ban Chỉ đạo về công tác kiểm tra, giám sát nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân theo đúng tinh thần Thông tư 69 của Bộ Tài chính hướng dẫn; kịp thời sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm; biểu dương, khen thưởng, những cá nhân, mô hình, đơn vị có nhiều đóng góp của sự phát triển Quỹ hỗ trợ nông dân. Nhằm góp phần cổ vũ, động viên tinh thần yêu nước, sáng tạo của cán bộ, hội viên, nông dân trong giai đoạn 2020 - 2025 và những năm tiếp theo.

 

HỘI NÔNG DÂN HUYỆN PHÚ TÂN