Qua quá trình hướng dẫn, theo dõi và chỉ đạo tổ chức đại hội điểm, thí điểm tại các chi bộ, đảng bộ cơ sở, nhìn chung việc tổ chức đại hội đúng yêu cầu, nội dung, đảm bảo chất lượng. Các cấp ủy đã đề cao tinh thần trách nhiệm, tập trung cao trong công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội, nhất là làm tốt việc triển khai, quán triệt các yêu cầu, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy và Huyện ủy.

      Chi bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Đảng bộ thị trấn Cái Đôi Vàm được lựa chọn tổ chức đại hội điểm đều là những chi bộ, đảng bộ luôn đoàn kết, thống nhất cao; các đồng chí cấp ủy viên đương nhiệm có kinh nghiệm trong công tác Đảng, năng lực điều hành tốt; có đầy đủ điều kiện, cơ sở vật chất, góp phần vào sự thành công của đại hội.

      Báo cáo chính trị của các chi bộ, đảng bộ được chuẩn bị công phu, theo đề cương hướng dẫn của Ban Thường vụ Huyện ủy; đánh giá rõ những kết quả đạt được, những hạn chế trong nhiệm kỳ qua; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp cụ thể cho nhiệm kỳ mới, đảm bảo sát với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị. Báo cáo kiểm điểm tập trung kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của ban chấp hành với tinh thần thẳng thắn, nghiêm túc. Các văn kiện trình đại hội đều được Ban Thường vụ Huyện ủy duyệt, tham gia ý kiến cụ thể, cấp ủy cơ sở chỉnh sửa, bổ sung hoàn chỉnh trước khi trình đại hội.

Đồng chí Dương Hoài Nam. Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng viên Chi bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

      Công tác nhân sự được chuẩn bị chu đáo, thận trọng, chặt chẽ, đúng quy trình ngay từ khâu quy hoạch, rà soát, bổ sung quy hoạch hằng năm, đến việc triển khai quy trình, xây dựng đề án nhân sự trình đại hội. Vì vậy, kết quả bầu cử cấp ủy, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư và bầu Đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIV đều đúng phương án xây dựng. Chất lượng cấp ủy đều đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu, tuổi đời bình quân thấp hơn cấp ủy đương nhiệm; tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ đạt khá. Việc thí điểm bầu Bí thư tại Đại hội diễn ra thuận lợi, thể hiện dân chủ cao, đồng chí Bí thư Đảng ủy thị trấn Cái Đôi Vàm trúng cử với số phiếu tín nhiệm cao.

       Việc thảo luận, đóng góp ý kiến vào các văn kiện trình đại hội có sự phân công, chuẩn bị tốt, nhiều đảng viên có những ý kiến tham gia thiết thực, trách nhiệm. Việc lấy ý kiến góp ý của đảng viên đối với văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên được thực hiện nghiêm túc, chất lượng, ý kiến được tổng hợp đầy đủ và thông qua đại hội theo quy định.

      Công tác trang trí, khánh tiết, tuyên truyền, cổ động trực quan được quan tâm thực hiện với nhiều hình thức phong phú, trang trọng, phù hợp với điều kiện vật chất của các cơ quan, đơn vị, tạo không khí vui tươi phấn khởi. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 cũng được thực hiện tốt. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước và trong Đại hội được đảm bảo.

      Đại hội các đơn vị tổ chức điểm diễn ra dân chủ, đảm bảo nguyên tắc, thủ tục, đúng hướng dẫn và đã thành công tốt đẹp.

      Bên cạnh những ưu điểm và kết quả đạt được, cũng còn một số điểm cần rút kinh nghiệm, khắc phục, như: Một số đồng chí trong điều hành đại hội từng lúc còn lúng túng, xưng hô không thống nhất (Ban/Tổ/Đoàn, Đại hội/Hội nghị), nêu không dứt khoát vấn đề, có lúc không bám văn bản nên trình bày vấn đề thiếu chuẩn xác; ý kiến phát biểu tham luận, thảo luận còn ít, không khí chưa sôi nổi; Văn kiện Đại hội còn sai sót về thể thức, lỗi văn phong; ....

Chủ trì cuộc họp rút kinh nghiệm sau Đại hội Đảng viên Chi bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy (Ngày 07-5-2020)

       Qua chỉ đạo tổ chức đại hội điểm tại chi bộ, đảng bộ cơ sở, Ban Thường vụ Huyện ủy đề nghị các cấp ủy cơ sở lưu ý, rút kinh nghiệm một số nội dung để tổ chức thành công đại hội đảng bộ, chi bộ trong thời gian tới. Đó là:

        Thứ nhất, các cấp ủy cơ sở cần quán triệt sâu sắc các yêu cầu, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy và Huyện ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

        Thứ hai, công tác tuyên truyền phải sâu rộng, để Đại hội thật sự là đợt sinh hoạt chính trị của Đảng bộ và nhân dân. Phát huy tốt vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong công tác tuyên truyền; quan tâm hình thức tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh và hình thức trực quan như: Pa nô, áp phích...

        Thứ ba, về chương trình Đại hội phải thực hiện các nội dung theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương. Các cấp ủy cơ sở cần xây dựng kịch bản điều hành đại hội thật chi tiết, cụ thể. Trong quá trình điều hành, Đoàn Chủ tịch cần bám sát kịch bản; khuyến khích các đơn vị áp dụng và ứng dụng công nghệ thông tin trong đại hội...

       Lưu ý, Đại hội thực hiện 02 phiên: Phiên trù bị và phiên chính thức (Đại hội chi bộ không nhất thiết tổ chức phiêu trù bị). Tại phiên trù bị Đại hội, cấp ủy triệu tập Đại hội phải chuẩn bị Tờ trình xin ý kiến Đại hội xem xét, quyết định danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu, Đoàn Thư ký. Không biểu quyết Quy chế bầu cử trong Đảng (chỉ phổ biến để Đại hội quán triệt thực hiện).

       Thứ tư, về văn kiện đại hội: Báo cáo Chính trị và Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành phải là văn bản chính thức của cấp ủy đương nhiệm trình Đại hội, vì vậy phải được bí thư cấp ủy ký và đóng dấu của cấp ủy. Đối với Báo cáo Chính trị nên trình bày bản tóm tắt để rút ngắn thời gian, nhưng phải gửi báo cáo toàn văn đến đại biểu Đại hội.

        Về thảo luận văn kiện: Tùy theo điều kiện thực tế, cấp ủy triệu tập Đại hội có hình thức phù hợp để thảo luận, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng quy định. Các ý kiến đóng góp văn kiện phải được tổng hợp theo hướng dẫn của Văn phòng Tỉnh ủy; riêng ý kiến đóng góp văn kiện cấp mình phải được cấp ủy triệu tập Đại hội hoặc Đoàn Chủ tịch tiếp thu, giải trình đầy đủ.

      Chương trình hành động tại đại hội phải thực hiện theo Công văn số 11977-CV/VPTW, ngày 23-4-2020 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc thảo luận Chương trình hành động tại đại hội đảng bộ các cấp.

        Thứ năm, công tác nhân sự phải thực hiện đúng quy trình theo Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW, ngày 18-10-2019 của Ban Tổ chức Trung ương một số nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 02-HD/TU, ngày 18-12-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác nhân sự cấp ủy cấp huyện, cấp cơ sở trong Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Hướng dẫn số 05, ngày 17-02-2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác nhân sự cấp ủy cấp cơ sở trong Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020 – 2025; phải tổ chức chặt chẽ, nội bộ có sự đoàn kết, thống nhất cao; cán bộ lãnh đạo chủ chốt của cấp ủy phải có năng lực, uy tín cao trước cán bộ, đảng viên; nhân sự mới hay nhân sự tái cử đều phải thực hiện 5 bước theo quy định. Tại Đại hội Đoàn Chủ tịch thông qua Đề án nhân sự khóa mới.

        Lưu ý, cấp ủy triệu tập Đại hội, Đoàn Chủ tịch phải dự kiến các tình huống phát sinh để chuẩn bị phương án để xử lý, tránh bị động; trước khi tiến hành bầu cử cấp ủy, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Đoàn Chủ tịch phải xin ý kiến Đại hội thảo luận về cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn theo Đề án nhân sự; trường hợp bầu các chức danh lấy số lượng 01 người, khi cấp ủy triệu tập Đại hội đề cử 01 người và tại Đại hội không có ứng cử, đề cử thêm thì xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua danh sách bầu cử (thực hiện theo quy định tại Hướng dẫn số 04-HD/BTCTW, ngày 06-10-2014 của Ban Tổ chức Trung ương một số vấn đề cụ thể thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng).

       Khi thực hiện bầu bí thư cấp ủy phải thực hiện đại hội lấy phiếu giới thiệu bí thư cấp ủy trong số các đồng chí vừa trúng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới, trừ những nơi bầu trực tiếp Bí thư cấp ủy.

       - Về bầu Ban Kiểm phiếu: Đại hội biểu quyết đối với thành viên Ban Kiểm phiếu và Trưởng Ban Kiểm phiếu; phải xin ý kiến Đại hội để Ban Kiểm phiếu thực hiện nhiệm vụ trong suốt phần bầu cử tại Đại hội. Phần điều hành bầu cử cần làm rõ, nhấn mạnh quyền ứng cử, đề cử của đảng viên (đại biểu) dự đại hội để phát huy dân chủ theo quy chế bầu cử trong Đảng.

       Thứ sáu, về trang trí, khánh tiết đại hội thực hiện theo Công văn số 8355-CV/BTGTW, ngày 01-4-2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương; Kế hoạch số 174-KH/HU, ngày 23-3-2020 và Công văn số 1259-CV/HU, ngày 10-3-2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Cẩm Hường