Cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Rạch Chèo năm 2018 được chia làm 3 giai đoạn gồm: chuyển địa phương từ thời bình vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng – an ninh; chuyển từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao và xử lý tình huống A2. Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị, sự hiệp đồng chặt chẽ, ăn ý giữa các đơn vị liên quan…nên việc vận hành cơ chế và xử lý tình huống A2 đã diễn ra thành công, đảm bảo đúng kế hoạch, mục đích, yêu cầu đề ra.

 Quá trình diễn tập đã thể hiện được vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự điều hành của chính quyền và công tác tham mưu của cơ quan quân sự, công an và các ban, ngành, đoàn thể, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng vũ trang làm nòng cốt trong hoạt động bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại cơ sở; bên cạnh, nhằm tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về tổ chức thực hiện đường lối, quan điểm quân sự, quốc phòng của Đảng; phát hiện ngăn chặn và đối phó kịp thời, có hiệu quả với mọi tình huống xảy ra trong thời bình và thời chiến; sẵn sàng đối phó với mọi âm mưu diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn...từ đó, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, xây dựng nền quốc phòng ngày càng vững mạnh. 

Bên cạnh những kết quả trên, quá trình diễn tập cũng bộc lộ một số hạn chế. Những vấn đề này cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và lực lượng vũ trang các địa phương tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ. Trên cơ sở đó, có kế hoạch bổ sung, hoàn chỉnh phương án tác chiến phòng thủ sát với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cẩm Hường