Sáng ngày 05-3-2020, Đảng ủy thị trấn Cái Đôi Vàm tổ chức Hội nghị đảng viên triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Hồ Út, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị trấn Cái Đôi Vàm. Tham gia hội nghị có hơn 200 đảng viên thuộc Đảng bộ thị trấn.

        Tại Hội nghị, các đồng chí đã được lắng nghe bài giảng Chuyên đề do Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo báo cáo ngắn gọn và cốt lõi nhất những nội dung trọng tâm với hai phần chính: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới.

Quang cảnh hội nghị

        Kết luận Hội nghị, đồng Lê Hồ Út, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy nhấn mạnh đây là nội dung có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm để tiếp tục nâng cao nhận thức về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Qua đó tiếp tục tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

         

 

                                                                                                       Lữ Huỳnh Như