Chủ trì hội nghị có đồng chí Lữ Trung Nguyện, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy thị trấn; đồng chí Lê Hồ Út, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội Đồng nhân dân thị trấn; đồng chí Tô Trường Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn. Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn, các đồng chí Trưởng, Phó ban, ngành đoàn thể, các đồng chí là Bí thư Chi bộ trực thuộc Đảng bộ, các đồng chí Trưởng ấp, khóm cùng toàn thể các đồng chí cán bộ, công chức thuộc Ủy ban nhân dân thị trấn Cái Đôi Vàm.

Quang cảnh Hội nghị

        Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và nêu ra những ưu điểm, hạn chế trong công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng tại địa phương, đặc biệt là những khó khăn trong công tác quản lý đảng viên, công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên mới ở các chi bộ ấp, khóm.

Đ/c Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu tại Hội nghị

        Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đánh giá cao kết quả công tác xây dựng Đảng và Thi hành Điều lệ Đảng mà Đảng bộ thị trấn Cái Đôi Vàm đã đạt được, đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ trong thời gian tới Đảng ủy thị trấn cần tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức trong toàn Đảng bộ về ý thức, vai trò tầm quan trọng và sự cần thiết của việc học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nâng cao năng lực, ý thức, trách nhiệm công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức; đấu tranh ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đ/c Lữ Trung Nguyện, Bí thư Đảng ủy kết luận Hội nghị

        Đồng chí Lữ Trung Nguyện, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy thị trấn đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo và tập trung nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới, đó là: tiếp tục xây dựng, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, quy chế làm việc; tăng cường công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên, nhất là sự phấn đấu, rèn luyện về phẩm chất, đạo đức, lối sống, chấp hành Quy định về những điều đảng viên không được làm và các quy định, quyết định của Đảng.

                                                                                                       Lữ Huỳnh Như